Η αυξητική τάση των αποβλήτων είναι μία παγκόσμια απειλή για το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η ορθή διαχείριση τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ουσιαστική  αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της ρύπανσης, με την πλειονότητα των κρατών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερα προγράμματα, στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής πολιτικής για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. Βασικός στόχος των πολιτικών διαχείρισης είναι ο περιορισμός αποθήκευσης σε χώρους υγειονομικής ταφής, η ανακύκλωση των απορριμμάτων και η ανάκτηση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, μέσα από οικολογικά και οικονομικά βιώσιμες λύσεις.

Οι επενδύσεις πάνω στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων αποτελούν μία κίνηση υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, με ιδιαίτερα προσοδοφόρα αποτελέσματα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Goldeco ακολουθώντας τις αυστηρές προδιαγραφές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, δραστηριοποιείται στην αγορά διαχείρισης αποβλήτων, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες και καινοτόμες  τεχνολογίες, με στόχο τη μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας και την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι υπηρεσίες της Goldeco στα πλαίσια διαχείρισης αποβλήτων  περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση και Στρατηγική Ανάπτυξη
 • Προσδιορισμός και Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Προοπτικές απόδοσης από τεχνικής, οικονομικής και επιχειρηματικής απόψεως
 • Ανεύρεση Επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Εκτίμηση ενδεχόμενων κινδύνων της αγοράς
 • Αξιολόγηση, Επιλογή και Εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων (θερμική επεξεργασία, αδρανοποίηση, κομποστοποίηση, ταφή)
 • Διαχείριση επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων
 • Ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Μέθοδοι Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας
 • Επίβλεψη κατασκευής και διαχείριση
 • Πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων κατά την κατασκευή και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Waste_Management_Goldeco