Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας αποτελεί την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη εφαρμογή ήπιων μορφών ενέργειας, με σημαντικά οφέλη προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Ως καθαρή πηγή ενέργειας, συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση των εκπομπών των αερίων ρύπων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από τεχνικοοικονομικής απόψεως, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Ειδικά τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στα οποία επικεντρώνεται η Goldeco, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν χαμηλό βαθμό περιβαλλοντικής όχλησης συγκριτικά με τα μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα.

Η άρτια κατασκευή και ανάπτυξη τους, απαιτεί τεχνογνωσία, άριστη γνώση των περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών προδιαγραφών, πλήρη κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών πλαισίων στα οποία λειτουργούν και δυνατότητα πρόσβασης στους τοπικούς και κυβερνητικούς φορείς. Μέσω της Goldeco, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους μια άκρως εξειδικευμένη συμβουλευτική ομάδα και ένα επιτελείο έμπειρων συνεργατών, που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα στάδια ανάπτυξης των υδροηλεκτρικών έργων.

Οι υπηρεσίες της Goldeco στα πλαίσια μικρών υδροηλεκτρικών έργων  περιλαμβάνουν:

  • Μελέτη σκοπιμότητας και Ενεργειακής απόδοσης
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός
  • Τεχνικοοικονομικές και Οργανωτικές υπηρεσίες
  • Αξιοποίηση υδραυλικών παραμέτρων και Βελτιστοποίηση Συστήματος
  • Αξιολόγηση υδάτινου δυναμικού
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Διαχείριση και Εποπτεία κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου
  • Αξιολόγηση Τεχνολογιών και Προδιαγραφές Εξοπλισμού
  • Πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων λειτουργίας
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Hydroelectric_Projects_Goldeco