Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.goldeco.gr.
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.goldeco.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του ομίλου Goldair, βάση του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η χρήση του δικτυακού τόπου www.goldeco.gr (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου») υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

1. Γενικοί όροι Χρήσης
Αν κάποια διάταξη των όρων χρήσης θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα από αρμόδιο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία, αυτή η διάταξη θα αφαιρεθεί από τους όρους χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Καμία αποποίηση από τα δύο μέρη των παραβιάσεων ή αδυναμία εκπλήρωσης των όρων χρήσης δεν θα θεωρηθεί ως αποποίηση προηγούμενης ή ακόλουθης παραβίασης ή αδυναμίας εκπλήρωσης. Οι τίτλοι των παραγράφων χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διευκόλυνσης.

2. Περιεχόμενο
Το www.goldeco.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες ή όποιο περιεχόμενο παρέχεται μέσω των δικτυακών τόπων ή περιλαμβάνεται σε αυτούς ή μπορεί να μεταφορτωθεί από αυτούς, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, θα είναι ακριβές, πλήρες, επίκαιρο ή έγκαιρο, ή ότι οι διαδικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες θα είναι συνεχείς, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή ανεπίκαιρες, το www.goldeco.gr δεν κάνει εσκεμμένες παραποιήσεις υλικών ούτε παρέχει ηθελημένα λάθος πληροφορίες.
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή για τα τυπογραφικά και τεχνικά λάθη, ούτε εγγυάται ότι η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι απρόσκοπτη και /ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί από «ιούς». Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή από προϊόντα που εμφανίζονται.
Το www.goldeco.gr και οι αδειοδότες της, δεν κάνουν καμία δήλωση ή εγγύηση ότι οι δικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες ή κάθε άλλο περιεχόμενο το οποίο υπάρχει στους δικτυακούς τόπους ή τις υπηρεσίες ή μεταφορτώνεται από αυτούς είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εκτός Ελλάδας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους του ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανονισμών εισαγωγής και εξαγωγής άλλων χωρών, όπως επίσης και των ταξιδιωτικών κανονισμών που διέπουν την εκάστοτε χώρα, όπως αυτοί διαμορφώνονται, τροποποιούνται και ανανεώνονται συνεχώς.

3. Ώρες Εργασίας
Οι ώρες εργασίας του www.goldeco.gr κατά τις οποίες μπορούν να γίνουν τηλεφωνικές διευκρινήσεις, καθώς και επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας είναι οι ακόλουθες :
Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 – 17:00

4. Πνευματικά Δικαιώματα – Εμπορικά Σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν το δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.goldeco.gr. Η εταιρεία κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων της ιστοσελίδας, τα οποία είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της για τη χρήση αυτών. Η ονομασία www.goldair.gr και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία του www.goldeco.gr.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων και οποιουδήποτε στοιχείου του δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας. Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση.
Το www.goldeco.gr μόνο του έχει στην ιδιοκτησία του κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών συγγραφικών δικαιωμάτων, καθώς και προτάσεις, ιδέες, στοιχεία αναπληροφόρησης, συστάσεις, σχόλια, δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες που παρέχετε εσείς για τους δικτυακούς τόπους και ή/τις υπηρεσίες (υποβολές) και αποδέχεστε να εκχωρείτε αυτές τις υποβολές στο www.goldeco.gr δωρεάν. Το www.goldeco.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτές τις υποβολές κατά την κρίση του, επίσης έχει το δικαίωμα να καταγράφει αυτές τις εγγραφές/υποβολές στο δικτυακό τόπο ή και να τις απορρίπτει.

5. Αλλαγές/Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων Χρήσης
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του Γενικούς Όρους Χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις των όρων χρήσης τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να γίνει με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάρτησης των νέων γενικών όρων χρήσης στο δικτυακό τόπο. Κάθε χρήση του δικτυακού τόπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής/τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη. Η εταιρεία δύναται, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας και αντίστοιχα οποιαδήποτε υπηρεσία/προϊόν χωρίς κανένα περιορισμό. Η ισχύς των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης είναι ενιαία για όλα τα μέλη/χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου μέλους/χρήστη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίηση τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέρονται μέλους/χρήστη ή μερίδας μελών/χρηστών.

6. Ευθύνη του Χρήστη
Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Σε περίπτωση που έχουμε ενημέρωση ότι ο χρήστης είναι ανήλικος, μικρότερος των 18 ετών, τότε θα ενημερώσουμε ότι απαιτείται γονική συγκατάθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση το www.goldeco.gr δε φέρει καμία ευθύνη.
Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.
Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση του δικτυακού τόπου θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

7. Αποκλεισμός Ευθύνης
Το www.goldeco.gr και οι υπάλληλοι του δεν είναι υπεύθυνοι για καμιά άμεση, έμμεση, παρεπόμενη , ειδική ή αποθετική ζημιά που απορρέει από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης των δικτυακών τόπων, των υπηρεσιών ή του περιεχομένου που υπάρχει στους δικτυακούς τόπους ή στις υπηρεσίες ή που μπορεί να μεταφορτωθεί από και μέσω αυτών, ή όποια πληροφορία αποκτάται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, μέσω των υπηρεσιών, ή για το κόστος προμήθειας υποκατάστατων υπηρεσιών που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταβιβάσεών σας ή των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνον, των ζημιών για απώλεια κερδών, χρήσης , δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών ακόμα και αν είναι προβλέψιμες οι ζημιές ή αν το www.goldeco.gr ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

8. Εξωτερικές Συνδέσεις (Links)
Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει. Τα τυχόν ενσωματωμένα videos και google maps αφορούν εξωτερικές συνδέσεις και υπόκεινται στα ανωτέρω.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με τους Όρους Χρήσης, ή την παραβίαση αυτών, θα διευθετείται από την Ελληνική νομοθεσία. Εφαρμόζουμε τις απαιτήσεις των Ελληνικών Νόμων όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων από όπου κι αν ληφθούν, και κάθε ιδιοκτησία που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του www.goldeco.gr συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί απορρήτου της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται.
Οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Νόμος 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000) και το ευρωπαϊκό δίκαιο (υπ’ αριθ. 95/46/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ειδικότερα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την πληροφόρηση, την πρόσβαση και την υπόληψη.

10. Ασφάλεια
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα των χρηστών, όταν εγγράφονται στους Δικτυακούς Τόπους. Ωστόσο, επειδή η εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη στο διαδίκτυο είναι δύσκολη, το www.goldeco.gr δεν μπορεί να πιστοποιήσει την υποτιθέμενη ταυτότητα οποιουδήποτε.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες και όποιες δραστηριότητες καταγράφονται στο λογαριασμό σας και οφείλετε να διασφαλίζετε ότι εξέρχεστε ή εισέρχεστε από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή ή υπολογιστή στον οποίο, ενδεχομένως, έχουν πρόσβαση περισσότερα άτομα, σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις σχετικές οδηγίες έτσι ώστε να διασφαλίζετε ότι έχετε αποσυνδεθεί επαρκώς και ότι έχετε εξέλθει από τους Δικτυακούς Τόπους και το σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να μην επιτρέψετε σε άλλους να αποκτούν πρόσβαση στο λογαριασμό σας.
Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας αυτής.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn